اطلاعات وب سایت تامین کنندکان هر شب با جمع آوری داده های شعب ساخته می شود.
برای اطلاع از وضعیت و زمان آخرین بروزرسانی اطلاعات بتفکیک شعب می توانید از گزارش <<"گزارش زمان آخرین بروزرسانی اطلاعات">> در منوی گزارش های فروش استفاده نمایید.


ورود به سایت